Archive for februar 2015

Afslutningskonference den 27. januar 2015

Afslutningskonference Projekt Uddannelse og Udkant – Et pilotprojekt med fokus på Hirtshals.

Som afslutning på det 3-årige regionsstøttede projekt ”Uddannelse og Udkant” var Hjørring Gymnasium og HF-Kursus tirsdag den 27. januar vært for den afsluttende konference.

På konferencen var der indlæg fra projektets forskellige aktører. Rektor Elsebeth Gabel Austin indledte konferencen på vegne af projektets Styregruppe og fremhævede især det store gensidige udbytte af det tværinstitutionelle samarbejde i projektperioden på trods af organisatoriske udfordringer undervejs.

Det tværinstitutionelle fagsamarbejde blev udbredt af lærere fra Hirtshals Skolecenter, der fortalte om konkrete erfaringer med undervisningsforløb i hhv. dansk, engelsk og matematik. Udvalgt undervisningsmateriale fra forløbene kan findes på projektets hjemmeside: http://www.projekt-hirtshals.dk/

Et af projektets overordnede formål var at øge frekvensen af unge fra Hirtshalsområdet, der fortsætter på en gymnasial uddannelse efter endt grundskole. Projektets følgeforsker og evaluator, Sune Jon Hansen, Ph.d. fra Københavns Universitet, konstaterede i sin præsentation af projektets evaluering, at der ikke var signifikante tal, der kunne påvise denne effekt, men at der såvel blandt deltagende elever, lærere og forældre var mange kvalitative tegn på, at projektet havde gjort en væsentlig forskel i forhold til at udbrede bevidstheden om værdien af uddannelse, herunder gymnasial uddannelse.

Projektets samlede evalueringsrapport kan rekvireres hos sekretær, Lene Mikaelsen (lm@hj-gym.dk), Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, eller hentes som PDF-fil her.

To eksterne oplægsholdere, adjungeret professor ved Aalborg Universitet, Kjeld Fredens, og Søren Schultz Hansen, ekstern lektor på Copenhagen Business School, rundede konferencen af på fornemste vis med to inspirerende oplæg, der gav fine indspark til perspektivering af projektets indsatser.

Fredens lagde blandt andet vægt på mulige effekter af den sociale og cooperative læring og præsenterede den bloomske taksonomi i en ny version med kreativiteten og det skabende som højeste taksonomiske niveau. (Slides fra Fredens oplæg kan hentes her.)

Schultz Hansen gav en levende, anerkendende og samtidig tankevækkende profil af de digitalt indfødte og de udfordringer, deres brug af eksempelvis sociale medier stiller den voksne generation af digitale ”indvandrere” overfor. (Slides fra Schultz Hansens oplæg kan hentes her.)